Εδώ και τώρα οι πληρωμές!

20.8.11 Αναρτήθηκε από diogenis
Ταχυδρομούνται μέσα στο μήνα τα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα με τη διπλή χρέωση του κεφαλικού φόρου 1-4%, της έκτακτης εισφοράς τεκμηρίων και του τέλους επιτηδεύματος 300 ευρώ.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού αναπληρωτή Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, η γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα εκδώσει κοινό εκκαθαριστικό σημείωμα με το ύψος της έκτακτης εισφοράς για εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες, καθώς και του τέλους επιτηδεύματος. Η οφειλή μπορεί να εξοφληθεί σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη τον επόμενο μήνα της βεβαίωσης. Για όσους βεβαιωθεί μέσα στον Αύγουστο θα πληρώσουν την πρώτη δόση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε εφάπαξ εξόφληση παρέχεται έκπτωση 5% κι εφόσον πρόκειται για ποσά κάτω των 300 ευρώ. Δεν χάνει το δικαίωμα των δόσεων ή της έκπτωσης αν η βεβαίωση γίνει το 2012. Δεν εισπράττονται ποσά μέχρι 27 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1 Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς.

2 Η επιβολή της ξεκινάει το οικονομικό έτος 2011, δηλαδή στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2010 και θα φθάσει μέχρι και το 2015 (χρήση 2014).

3 Κατά τη σύγκριση του δηλωθέντος πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος, η εισφορά επιβάλλεται επί του μεγαλύτερου ποσού. Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ συζύγων αν ο ένας έχει τεκμήρια μεγαλύτερα από το αποκτηθέν εισόδημα, τότε η αντικειμενική δαπάνη καλύπτεται από τα εισοδήματα του άλλου συζύγου. Αν από στοιχεία που έχει η ΓΓΠΣ προκύψει μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη, τότε η εισφορά θα επιβάλλεται επί αυτής όταν είναι παραπάνω από το αποκτηθέν εισόδημα.

4 Επιβάλλεται και στο απαλλασσόμενο εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ που αποκτούν οι νέοι έως 35 ετών επιτηδευματίες κατά τα πρώτα τρία χρόνια άσκησης της δραστηριότητας από τη δήλωση έναρξης εργασιών.

5 Επιβάλλεται και στα ποσά των μειώσεων των καθαρών κερδών και των καθαρών εισοδημάτων των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, στους οποίους έχουν παρασχεθεί κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής.

6 Η εισφορά κλιμακώνεται από 1% για εισοδήματα 12.001 έως 20.000,99 ευρώ, 2% για 20.001 έως 50.000,99 ευρώ, 3% για 50.001 έως 100.000,99 ευρώ και 4% για 100.001 ευρώ και πάνω.

7 Η εισφορά περιορίζεται, ώστε σε κάθε περίπτωση το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεσή της να μην είναι μικρότερο από το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή τού αμέσως μικρότερου συντελεστή στο άνω όριο του προηγούμενου κλιμακίου. Για παράδειγμα: το καθαρό ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση της εισφοράς του κλιμακίου με συντελεστή 1% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 12.000,99 ευρώ. Το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή 2% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 19.800,98 ευρώ. Το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή 3% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 49.000,97 ευρώ και τέλος το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή 4% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 97.000,96 ευρώ.

8 Εξαιρούνται από την εισφορά: αποδοχές (μισθοί, συντάξεις, πάγια αντιμισθία) ολικώς τυφλών και με βαριές κινητικές αναπηρίες άνω 80%, αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης (απόλυση, συνταξιοδότηση), εφάπαξ παροχές Ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών, εφάπαξ βοηθήματα δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και όσοι λαμβάνουν κατά τη χρήση 2011 επίδομα ανεργίας, έστω και αν κατά τη χρήση 2010 είχαν εισόδημα, εφόσον δεν έχουν κατά το χρόνο της βεβαίωσης πραγματικά εισοδήματα.

9 Ακόμη όμως και οι τέσσερις κατηγορίες φορολογουμένων που εξαιρούνται της εισφοράς δεν θα γλιτώσουν την ταλαιπωρία, καθώς η ΓΓΠΣ θα τους αποστείλει εκκαθαριστικό σημείωμα. Για να εξαιρεθούν, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για νέα εκκαθάριση μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού συνυποβάλλοντας τα σχετικά αποδεικτικά.

10 Δεν επιβάλλεται εισφορά σε αμοιβές υπαλλήλων Ευρωπαϊκής Ενωσης, αγροτικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται με την παραγωγή (δήλωση σε κωδικούς 477-478 του Ε1), χρηματικά ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων (κωδικοί 781-782 του Ε1).

11 Αντιθέτως υπόκειται σε εισφορά η ενίσχυση από αγροτική παραγωγή που απαλλάσσεται από φόρο (κωδικοί 659-660 του Ε1).

12 Διευκόλυνση σε βουλευτές, υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς και ειδικούς γραμματείς υπουργείων, περιφερειάρχες, δημάρχους, γενικούς γραμματείς αποκεντρωμένων διοικήσεων, ευρωβουλευτές κ.ά., στους οποίους επιβάλλεται εισφορά 5% επί ολόκληρου του εισοδήματος κι εφόσον είχαν την ιδιότητα αυτή το 2010, αλλά στο αρχικό εκκαθαριστικό που θα τους αποσταλεί θα την υπολογίσουν με 1-4%. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή στοιχείων στη ΓΓΠΣ από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, θα εκδοθεί συμπληρωματικό εκκαθαριστικό με το υπόλοιπο της οφειλόμενης ειδικής εισφοράς.

13 Δίμηνη διορία από την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος να δηλωθούν όλα τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο (κωδικοί 659-660 του Ε1).

14 Στα 300 ευρώ (από του χρόνου στα 400 ευρώ για όσους δραστηριοποιούνται σε πόλεις μέχρι 200.000 κατοίκους και 500 ευρώ σε μεγαλύτερες πόλεις πλέον των 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα), ορίστηκε φέτος το τέλος επιτηδεύματος που θα πληρώσουν όσοι ασκούν επιτήδευμα ή επάγγελμα, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς, κοινοπραξίες, Α.Ε., ΕΠΕ, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών.

Με παράθυρο διακοπής εργασιών το τέλος

15 Το εκκαθαριστικό εκδίδεται από τη ΓΓΠΣ και αφορά το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010).

16 Από του χρόνου και μετά (οικονομικό έτος 2012), το τέλος επιτηδεύματος θα βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

17 Εξαιρούνται οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι δεν θεωρούνται επιτηδευματίες.

18 Το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες άσκησης του επαγγέλματος εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση διακοπής δραστηριότητας.

19 Σε συγχώνευση ή διάσπαση επιχειρήσεων, το τέλος βεβαιώνεται στις επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν και στην προερχόμενη από τη συγχώνευση ή στη διασπασθείσα και στις επωφελούμενες από τη διάσπαση. Περιορίζεται δε ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας μέσα στη χρήση για την οποία επιβάλλεται. Καταβάλλεται δε από την προελθούσα από τη συγχώνευση ή τις επωφελούμενες από τη διάσπαση, κατά περίπτωση.

20 Σε μετατροπή επιχείρησης σε άλλη νομική μορφή βεβαιώνεται τόσο στη μετατραπείσα επιχείρηση όσο και στην προερχόμενη από τη μετατροπή. Περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας μέσα στη χρήση για την οποία επιβάλλεται και καταβάλλεται από την προερχόμενη από τη μετατροπή.

21 Για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος όσων ασκούν επιτήδευμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, λαμβάνονται υπ' όψιν τα χωριά και τα νησιά όπως ήταν προ «Καποδίστρια» (ν. 2539/1997) και βάσει απογραφής πληθυσμού 18/3/2011. Η περιοχή του Νομού Αττικής λογίζεται ως μία πόλη, όπως και το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

22 Το τέλος λογίζεται χωριστά για την έδρα και κάθε υποκατάστημα της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία.

23 Η τυχόν άσκηση προσφυγής ή υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου δεν αναστέλλουν τη βεβαίωση και την είσπραξη του τέλους.

24 Το τέλος δεν εκπίπτει ως δαπάνη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

25 Αν δεν υπολογιστεί τέλος και στο μητρώο εμφανίζονται ως ενεργές επιχειρήσεις, θα αποσταλούν ατομικές ειδοποιήσεις από τη ΓΓΠΣ, ώστε να υποβάλουν δήλωση διακοπής αν έχουν διακόψει ή διαφορετικά να βεβαιωθεί το τέλος.Πηγή : enet.gr
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Εδώ και τώρα οι πληρωμές!"