«Αντίθετο το παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην υπάρχουσα κατάσταση λειτουργίας υδατοκαλλιεργειών στην Ανατολική Πελοπόννησο»

Την αντίθεσή του στην χωροθέτηση Περιοχής Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών χωρίς προηγουμένως να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις προβλεπόμενες από την μελέτη εξέφρασε το παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην τελευταία συνεδρίασή του που έγινε στην Κορινθία. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι για την χωροθέτηση θα πρέπει να ληφθούν μεταξύ άλλων υπόψη:

• οι απόψεις των τοπικών φορέων όπως οι δημοτικές αρχές Κορίνθου και Επιδαύρου
• το γεγονός ότι ο Σαρωνικός κόλπος είναι ήδη επιβαρυμένος με πολλαπλές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αττικής
• οι μελέτες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. σχετικά με περιβαλλοντική υποβάθμιση του βυθού του Σαρωνικού στους όρμους Κόρφου και Σελόντα
• Το γεγονός ότι στην περιοχή υπάρχει εκτεταμένη τουριστική ανάπτυξη και επομένως θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την μείωση των οχλήσεων από τις ήδη υπάρχουσες μονάδες για την κατά το δυνατόν αρμονική συνύπαρξη τους

Το Επιμελητήριο τονίζει ότι γενικά για να είναι αποτελεσματικό το χωροταξικό θα πρέπει:
• Η δυναμικότητα των μονάδων να προσδιοριστεί με βάση την επίδραση των μονάδων η οποία σχετίζεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά του χώρου εγκατάστασης. Πρέπει επομένως να δοθούν συγκεκριμένες μελέτες που να τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στο χωροταξικό
• Οι ζώνες χωροθέτησης να προσδιορίζονται με ακρίβεια στους χάρτες που συνοδεύουν το χωροταξικό (γεωγραφικές συντεταγμένες)
• Η χωροθέτηση πρέπει να γίνει με την σκέψη ότι η θάλασσα και ο αιγιαλός αποτελούν ευπαθή οικοσυστήματα που απολαμβάνουν Συνταγματικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 24 αλλά και με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
• Θα πρέπει να αξιολογηθεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης των μεγάλου αριθμού βραχονησίδων οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν χώρους ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών
• Η λειτουργία των μονάδων θα πρέπει να διέπεται από αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι θα ενσωματώνουν τις βέλτιστες πρακτικές για την διαχείριση του περιβάλλοντος
• Επιβάλλεται ο διαρκής και αποτελεσματικός έλεγχος τήρησης των δυναμικοτήτων με βάση τις οποίες έχουν αδειοδοτηθεί οι μονάδες αυτές. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται άρτια στελεχωμένες με επιστημονικό προσωπικό (Ιχθυολόγους) υπηρεσίες αλιείας
• Θα πρέπει να δημιουργηθούν παρατηρητήρια παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων που συνδέονται με την ύπαρξη των υδατοκαλλιέργειών. Τα παρατηρητήρια αυτά μπορεί να χρηματοδοτούνται από τους φορείς των Π.Ο.Α.Υ., τους Ο.Τ.Α. καθώς και το πράσινο ταμείο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
• Θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια και για την εκπροσώπηση των παράκτιων αλιέων στους φορείς διαχείρισης των Π.Ο.Α.Υ. αφού αναφέρεται ότι οι φορείς αυτοί θα μπορούν να θέτουν περιορισμούς στην άσκηση της παράκτιας αλιείας αλλά και η ύπαρξη των μονάδων υδατοκαλλιέργειας από μόνη της επηρεάζει την άσκηση της παράκτιας αλιείας. Επίσης στους φορείς αυτούς μπορεί να συμμετέχουν και άλλοι κοινωνικοί φορείς
• Οι αδειοδοτήσεις θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από τις Περιφέρειες

Τέλος το παράρτημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εκφράστηκε αρνητικά για την χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ. Μεσσηνίας και αντιμετώπισε θετικά τις χωροθετήσεις σε Αρκαδία, Δυτική Αιτωλοακαρνανία και Κεφαλονιά. Το παράρτημα ζήτησε την απομάκρυνση των μονάδων από τον κόλπο του Αμβρακικού όπου θεωρεί ότι υπάρχουν συσσωρευμένα προβλήματα από την υπερσυγκέντρωση μονάδων υδατοκαλλιεργειών στην θαλάσσια αυτή περιοχή και έντονα προβλήματα ανοξικότητας στην περιοχή του Ανατολικού Αμβρακικού. Επίσης το παράρτημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί ότι χωροταξικό πρέπει να υπάρξει για όλους τους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής όπως γεωργία και κτηνοτροφία.
Από την Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Λαμπρόπουλος
Γεωπόνος
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Οχι στις ιχθυοκαλλιέργειες λέει το ΓΕΩΤΕ"