ΤΟ.ΠΙΚΟ ΣΥ.ΜΒΟΥΛΙΟ Ν.ΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΧΑΣ
(πρώην ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ

Την Κυριακή 16/01/2011, ώρα 9.00 μ.μ., στην αίθουσα του Γραφείου Νέων της δημοτικής ενότητας Βόχας, στο Ζευγολατιό,συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση για τελευταία φορά το Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας,όπου συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
*Απολογισμός απερχόμενου Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας Βόχας
* Ανανέωση Μητρώου Νέων
*Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας δήμου Βέλου – Βόχας.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3443/2006, προβλέπεται η προκήρυξη εκλογών απο τους δήμους «εντός των τριών πρώτων μηνών από την έναρξη του πρώτου και του τρίτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου και διενεργούνται εντός μηνός από την ημερομηνία της σχετικής προκήρυξης σε όλους τους δήμους της χώρας».
Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3731/2008, προβλέπεται ότι «κατ’ εξαίρεση η θητεία των Τοπικών Συμβουλίων Νέων που συγκροτήθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 3443 / 2006, διαρκεί μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου». Με βάση αυτά σας ενημερώνουμε ότι η θητεία μας έληξε την 31/12/2010, όπως και η θητεία του αντίστοιχου οργάνου των νέων στη δημοτική ενότητα Βέλου.

Λόγω των νέων δεδομένων που επέφερε η διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» με τη συγχώνευση των δήμων Βέλου και Βόχας στο νέο διευρυμένο δήμο Βέλου – Βόχας , ζητούμε ο Δήμος να προχωρήσει άμεσα σε προκήρυξη νέων εκλογών εντός των χρονικών προθεσμιών που ο νόμος ορίζει για την ανάδειξη νέου ΤΟ.ΣΥ.Ν Δήμου Βέλου – Βόχας, προκειμένου να συνεχιστεί και να εξασφαλιστεί απρόσκοπτα η συμμετοχή των νέων στα κοινά και η παρουσία τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ακολούθως συνέβαινε το προηγούμενο διάστημα.

Με τιμή,
το απερχόμενο Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας Βόχας
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Κων/νος Σχοινοχωρίτης Παναγιώτης Δημάκης
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to ""Να γίνουν άμεσα οι εκλογές για το τοπικό συμβούλιο νέων Βέλου-Βόχας""