Οι πρώτες 151 ΔΕΚΟ της εργασιακής εφεδρείας

Από 151 ΔΕΚΟ ξεκινάει η εργασιακή εφεδρεία με προτεραιότητα σε υπαλλήλους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, όσοι έχουν φτάσει σε συντάξιμη ηλικία και όσοι έχουν χαμηλά τυπικά προσόντα. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος που απέστειλε ο ειδικός γραμματέας ΔΕΚΟ, Γιώργος Κυριακός προς τις συγκεκριμένες ΔΕΚΟ, τονίζοντας επιπλέον ότι «τυχόν πλεονάζον προσωπικό μπορεί να αναζητηθεί κατά προτεραιότητα μεταξύ εργαζομένων γενικών διοικητικών καθηκόντων, εργαζομένων σε τμήματα διοικητικής μέριμνας, γραμματειακής υποστήριξης κοκ».


Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι διευθύνσεις των εν λόγω ΔΕΚΟ πρέπει να έχουν αποστείλει μέχρι 26/9 τις προτάσεις τους για εργασιακή εφεδρεία «οι οποίες κατά κανόνα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10% του συνόλου των εργαζομένων του φορέα».

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος σε δεύτερη φάση, εάν ο φορέαςαπασχολεί περισσότερους των 100 εργαζομένων, το σύνολο των υπολοίπων εργαζομένων τίθεται σε διαδικασία αξιολόγησης με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων που θα προσληφθούν με ευθύνη του φορέα και θα τελούν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

«Η πρόσληψη των εξωτερικών συμβούλων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός από τη λήψη της παρούσης και το πόρισμα των εργασιών τους να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών το πολύ. Η αξιολόγηση διερευνά την ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού με βάση τα διεθνώς ισχύοντα και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του φορέα. Η αξιολόγηση οδηγεί στην διαπίστωση τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού που θα ενταχθεί συμπληρωματικά προς τα προηγούμενα στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας», αναφέρεται στην εγκύκλιο.
Ανάμεσα στις ΔΕΚΟ αυτές είναι και η Διώρυγα Κορίνθου..!
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Και η Διώρυγα Κορίνθου μπαίνει σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας"