Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου που θα γίνει την 12-01-2011 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.- Διόρθωση 229/10 Α.Δ.Σ. περί προσκύρωσης εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία Χρήστου Βενετσάνου Ο.Τ. 704 σχεδίου Μπαθαρίστρας
2.- Αίτημα Σωτηρίου Παπαδιώτη και Μαρίνας Μπακαλού για προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της Ο.Τ. 758 σχεδίου Μπαθαρίστρα
3.- Έγκριση πίστωσης για την τελετή παράδοσης σε χρήση του Κονδύλειου Νηπιαγωγείου Αρχαίας Κορίνθου και τιμητική διάκριση των δωρητών Γεωργίου και Αικατερίνης Κονδύλη.
4.- Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών προς τιμή των ιερέων και των εκπαιδευτικών.
5.- Έγκριση προσλήψεων έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας , για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
6.- Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για κάλυψη εποχιακών αναγκών
7.- Καθορισμός ορίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας
8.- Έγκριση πρακτικών επιτροπής συμβιβασμού φορολογικών διαφορών
9.- Διαγραφές ποσών από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίου
10.- Έγκριση πρακτικού καταστροφής υλικών ασήμαντης αξίας
11.- Μείωση βεβαιωθέντος ποσού από τέλος 5% έτους 2006 της επιχείρησης Μεζίνη Θεοφάνη και Σια Ε.Ε. λόγω μερικής λειτουργίας της Επιχείρησης στη Σάμο.
12.- Μεταφορά υπολοίπων καταθετικών λογαριασμών των πρώην Δήμων Άσσου-Λεχαίου,Σαρωνικού,Τενέας και Σολυγείας σε νέο λογαριασμό όψεως
13.- Ορισμός τριών (3) Δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών.
14.-Ορισμός τριών (3) Δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 ΕΚΠΟΤΑ
15.-Ορισμός δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων για επιτροπή παραλαβής έργων και σύνταξης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων αξίας μέχρι 5.869,41 € (Π.Δ. 229/99)
16.-Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,42€ (Π.Δ. 229/99)
17.-Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για επιτροπή παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών αξίας μικρότερης των 2.934,70 €
18.-Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για εκποίηση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση και ανταλλαγή ( άρθρ. 186 Ν. 3463/2006)
19.-Ορισμός δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων , ενός (1) δημότη με τον αναπληρωτή του και ενός (1) Γραμματέα με τον αναπληρωτή του για επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
20.-Ορισμός τριών (3) Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή καταστροφής υλικών ασήμαντης αξίας.
21.-Ορισμός γνωμοδοτικής επιτροπής (αποτελούμενη από δημοτικούς υπαλλήλους) εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον τεχνικός συντήρησης, επισκευής και αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων.
22.- Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου της επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών.
23.- Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή ακαταλληλότητας αυτ/των μετατροπή αυτών αλλαγής κινητήρων , απόσυρσης οχημάτων κ.λ.π.
24.- Εξουσιοδοτήσεις των υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για συναλλαγές του Δήμου με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κ.λπ.»
25.-Εξουσιοδότηση του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για συναλλαγές του Δήμου με Τράπεζες, οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κ.λπ.
26.- Εξουσιοδότηση υπογραφών για την έκδοση επιταγών Τραπέζης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Συνεδριάζει αύριο το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κορινθίων"