Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιάτου αύριο την 28 - 6 - 2011 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 8.30 μ. μ. συγκλαλεί ο πρόεδρος κ. Λεονάρδος Αναστάσιος
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Επιβολή Τέλους Απαλλοτρίωσης. Ανοιχτή Διαβούλευση.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 8/2011 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» περί: «Αίτημα προς το Δήμο Σικυωνίων για έκτακτη επιχορήγηση».

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 8/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: «Εκδοση κανονιστικής απόφασης για μονοδρομήσεις των οδών Ρήγα Φεραίου και Κρυστάλλη, στην Δημοτική Ενότητα Κιάτου».

4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: Διαμόρφωση - Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας Κιάτου της αριθ. 94/2009 μελέτης της Τ.Υ.

5. Ψήφιση Νέου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Σικυωνίων.

6. Εγκριση εξόδων κίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση των εκλεγμένων γυναικών του Δήμου Σικυωνίων στο Ετήσιο Συνέδριο εκλεγμένων γυναικών στην Τοπική Αυτ/ση Α΄ και Β΄Βαθμού που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 16 έως τις 18 Ιουνίου 2011.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Ιγνατιάδη Ηλία.

8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 και ψήφιση πίστωσης για αντιμετώπιση οφειλής παρελθούσης χρήσης.

9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 [μεταφορά πιστώσεων] για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού αορίστου χρόνου.

10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου ΚΕΚ Α.Ε. Κορινθίας.

12. Έγκριση Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας

13. Ορισμός Αρμοδίου Υπευθύνου για τη Διαχειριστική Επάρκεια του Δήμου και την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων αυτού

14. Ορισμός Αρμοδίου Υπευθύνου για τον προγραμματισμό έργων & ενεργειών ούτως ώστε ο Δήμος να μπορεί να προγραμματίσει, αναλάβει & διαχειριστεί συγχρηματοδοτούμενα έργα

15. Ορισμός Αρμοδίου Υπευθύνου για την διαδικασία σχεδιασμού και ωρίμανσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων που θα αναλάβει & θα διαχειριστεί ο Δήμος

16. Ορισμός Αρμοδίου Υπευθύνου για την διαδικασία διενέργειας διαγωνισμών, ανάθεσης & διαχείρισης συμβάσεων απαραιτήτων για την ομαλή και διαφανή διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων που θα αναλάβει & θα διαχειριστεί ο Δήμος

17. Ορισμός Αρμοδίου Υπευθύνου για τις διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης έργων αναφορικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που θα αναλάβει & θα διαχειριστεί ο Δήμος

18. Ορισμός Αρμοδίου Υπευθύνου για τις διαδικασίες ελέγχου & παραλαβής του φυσικού αντικειμένου, αναφορικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που θα αναλάβει & θα διαχειριστεί ο Δήμος

19. Ορισμός Αρμοδίου Υπευθύνου για τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων που θα αναλάβει & θα διαχειριστεί ο Δήμος

20. Ορισμός Αρμοδίου Υπευθύνου για τις διαδικασίες ενημέρωσης της Διαχειριστικής Αρχής, αναφορικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που θα αναλάβει & θα διαχειριστεί ο Δήμος

21. Ορισμός Αρμοδίου Υπευθύνου για τις διαδικασίες παρακολούθησης & τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που θα αναλάβει & θα διαχειριστεί ο Δήμος

22. Άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου επί της γενικότερης πολιτικοοινομικής κατάστασης.
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Συνεδριάζει αύριο το δημοτικό συμβούλιο Κιάτου"