Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ 8 ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση αποτελεί η σύνταξη τεχνικής μελέτης από μηχανικό που θα πιστοποιεί τα στοιχεία του ακινήτου. Απαιτείται η άμεση πληρωμή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου από 500 ευρώ έως 3.000 ευρώ, το οποίο θα συμψηφιστεί αργότερα με το ειδικό πρόστιμο

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται είτε απευθείας είτε με συστημένη επιστολή στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή στο ΚΕΠ
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται είτε απευθείας είτε με συστημένη επιστολή στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή στο ΚΕΠ

Τη βοήθεια μηχανικού θα πρέπει να αναζητήσει ο ιδιοκτήτης αυθαιρέτου που επιθυμεί να το "τακτοποιήσει" με βάση τον νέο νόμο του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση, αποτελεί η σύνταξη τεχνικής μελέτης από αρμόδιο μηχανικό που θα πιστοποιεί τα στοιχεία του ακινήτου. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος είναι σχετικά απλή, ενώ απαιτείται η άμεση πληρωμή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου που κυμαίνεται από 500 ευρώ έως 3.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί αργότερα με το ειδικό πρόστιμο.

Το "Εθνος" παρουσιάζει αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν εκ μέρους των πολιτών για την "τακτοποίηση" ενός αυθαιρέτου:

1 Συμπλήρωση σχετικής αίτησης από τον ιδιοκτήτη (ή συνιδιοκτήτη) του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαιρεσία (ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του).

2 Συμπλήρωση εις διπλούν υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 όπου περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η ΔΟΥ φορολογίας του ιδιοκτήτη, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας ?όπου υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της κατασκευής (πρώτη ή άλλη κατοικία, μοναδική κατοικία, άλλη χρήση), η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης.

3 Τεχνική Εκθεση μηχανικού, η οποία περιλαμβάνει: περιγραφή της κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης, εμβαδόν και δήλωση για το αν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή (με λαμαρίνες, σανίδες κλπ.). Επισυνάπτονται φωτογραφίες του ακινήτου, αντίγραφο του στελέχους της άδειας, του τοπογραφικού διαγράμματος και κάτοψη του ορόφου όπου υπάρχει η αυθαιρεσία. Αν δεν υπάρχει άδεια ή δεν είναι δυνατόν να ευρεθεί, επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους.

Τις επόμενες ημέρες θα προσδιοριστούν οι πιο προκλητικές περιπτώσεις και θα προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις, υποστήριξε η Μ. Καραβασίλη
Τις επόμενες ημέρες θα προσδιοριστούν οι πιο προκλητικές περιπτώσεις και θα προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις, υποστήριξε η Μ. Καραβασίλη


Επίσης, υποβάλλεται απόσπασμα ρυμοτομικού ή απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου, "φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής" (όπως θα προσδιοριστεί από τη νομοθετική ρύθμιση) και οπωσδήποτε βεβαίωση του μηχανικού περί στατικής επάρκειας.

4 Καταβολή για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία παραβόλου/αποδεικτικού είσπραξης υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ύψους 500 ευρώ για κατασκευή/χρήση μέχρι 75 τετραγωνικά μέτρα ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα, 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μέχρι 1.000 τετραγωνικά μέτρα και 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 1.000 τετραγωνικών. Το παράβολο δεν επιστρέφεται αλλά συμψηφίζεται με το πρόστιμο που θα προκύψει. Αναμένεται να προσδιοριστεί η διαδικασία είσπραξης των ποσών αυτών που μπορεί να γίνει μέσω τραπεζών.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γ. Παπακωνσταντίνου
Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γ. Παπακωνσταντίνου

5 Το έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου.

6 Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται είτε απευθείας είτε με συστημένη επιστολή στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή στο ΚΕΠ (μέχρι το τέλος του χρόνου). Η πολεοδομία διαπιστώνει μόνο την πληρότητα του φακέλου. Αν ο φάκελος υποβληθεί απευθείας, ο έλεγχος γίνεται επιτόπου. Αν γίνει μέσω ΚΕΠ ή με συστημένη επιστολή, προβλέπεται προθεσμία 30 ημερών. Και στις δύο περιπτώσεις, αν υπάρχουν ελλείψεις, τα στοιχεία που απαιτούνται προσκομίζονται εντός 15 ημερών.

7 Αν σημειωθεί καθυστέρηση με υπαιτιότητα της πολεοδομίας, οι προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως για τον αιτούντα.

8 Οι δηλώσεις για την "τακτοποίηση" καταχωρούνται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της πολεοδομικής υπηρεσίας ή σε ειδικό βιβλίο.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Αρχιτεκτονική μελέτη για τις πρόχειρες κατασκευές

Την ανακατασκευή, στη βάση αρχιτεκτονικής μελέτης, των πρόχειρων αυθαίρετων κατασκευών επιβάλλει ο νέος νόμος ως προϋπόθεση για να "τακτοποιηθούν". Επιπλέον όλων των άλλων δικαιολογητικών, προβλέπεται η υποβολή αρχιτεκτονικής μελέτης "για τη μορφολογική και αισθητική ένταξή τους (των πρόχειρων κατασκευών) ως προς το σύνολο του κτιρίου και του κτιστού περιβάλλοντός του".

Η αρχιτεκτονική μελέτη εγκρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας καταβολής της τελευταίας δόσης του ειδικού προστίμου. Οι δόσεις για τα πρόστιμα είναι ισόποσες, 8 για τις κατοικίες και 14 για τις άλλες χρήσεις.

Το αν μία κατασκευή είναι πρόχειρη πρέπει να δηλώνεται και στην τεχνική έκθεση που υποβάλλει ο μηχανικός κατά την κατάθεση των αιτήσεων "τακτοποίησης". Ως πρόχειρες χαρακτηρίζονται οι κατασκευές που είναι στεγασμένες ή είναι καλυμμένες με λαμαρίνες, σανίδες ή έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους ευτελή υλικά.

Η νέα ρύθμιση δίνει επίσης τη δυνατότητα να γίνουν εργασίες σε μία αυθαίρετη κατασκευή, προκειμένου αυτή να γίνει λειτουργική (από άποψη υγιεινής, αισθητικής βελτίωσης κ.λπ.), ύστερα από άδεια της πολεοδομίας και εφόσον δεν επαυξάνεται η κάλυψη ή το ύψος.

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κατεδαφίζονται 15.000 αυθαίρετα σε όλη τη χώρα

Γύρω στα 15.000 αυθαίρετα σε όλη τη χώρα είναι... έτοιμα προς κατεδάφιση καθώς έχουν τελεσιδικήσει γι' αυτά οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Πρόκειται για κραυγαλέες περιπτώσεις αυθαιρέτων που έχουν κτιστεί σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, στις παραλίες των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας, σε βιότοπους, ρέματα, περιοχές Natura κλπ., δήλωσε χθες στο "Εθνος" η ειδική γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ Μαργαρίτα Καραβασίλη. Μόνο στην Πεντέλη έχουν εντοπιστεί 3.000 αυθαίρετα περίπου.

Μέσα στο επόμενο διάστημα, με τη βοήθεια των πολεοδομιών, θα προσδιοριστούν οι πιο προκλητικές περιπτώσεις και θα προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις, υποστήριξε η ειδική γραμματέας.

Το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ για την "τακτοποίηση" των αυθαιρέτων προβλέπει την ενίσχυση της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων τόσο σε αντικείμενο όσο και σε μέσα. Η υπηρεσία θα υπάγεται απευθείας στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα σε όλη την Ελλάδα (και όχι μόνο στην Αττική όπως σήμερα) ενώ αναμένεται να στελεχωθεί με 42 άτομα.

Αισιοδοξία
Οι κατεδαφίσεις θα γίνονται από την ίδια την υπηρεσία ή μέσω συμβάσεων με τρίτους και θα χρησιμοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι, όπως δυναμίτης. Η κ. Καραβασίλη έδειξε αισιόδοξη για την πάταξη της αυθαίρετης δόμησης στο μέλλον, κυρίως με τη βοήθεια της τηλεπισκόπισης, σύστημα που θα παρακολουθεί δορυφορικά τις περιοχές και θα εντοπίζει εν τη γενέσει ένα αυθαίρετο.

Μανίνα Νικολοπούλου

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Βήμα βήμα η τακτοποίηση των αυθαιρέτων"